Všeobecné obchodné podmienky - Spotrebiteľ

25.11.2021

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako "VOP"), upravujú podmienky uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou RMG cars, s. r. o., so sídlom Kamenná 8422/25A, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 52 151 786, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, oddiel Sro, vložka č. 71835/L, DIČ: 2120971875, IČ DPH: SK2120971875, e-mail: info@rmgcars.sk, tel.: +421 908 278 122 (ďalej ako "Predávajúci") a kupujúcim (ďalej ako "Kupujúci"), na základe kúpnej zmluvy k motorovému vozidlu, uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej ako "Zmluva"), pričom sú jej neoddeliteľnou súčasťou. V prípade, že Kupujúci pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, považuje sa za spotrebiteľa. Predávajúci a Kupujúci sa ďalej spoločne označujú ako "Zmluvné strany" a každý jednotlivo ako "Zmluvná strana".

2. Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, Odbor výkonu dozoru, za@soi.sk, tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68.

3. Vzťahy neupravené týmito VOP a Zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, ako aj inými súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

II. DEFINÍCIA NIEKTORÝCH POJMOV

1. Auto - predmet Zmluvy, ktorým je motorové vozidlo, špecifikované v Zmluve, ktoré si Kupujúci pred uzatvorením Zmluvy obhliadol a o ktorom bol pred uzatvorením Zmluvy Predávajúcim informovaný a to najmä o jeho podstatných vlastnostiach a stave tohto motorového vozidla, pričom Kupujúci týmto výslovne potvrdzuje, že Predávajúci mu pred uzatvorením Zmluvy umožnil obhliadku Auta a skúšobnú jazdu s Autom, za účelom oboznámenia sa s vlastnosťami a stavom Auta.

2. Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

3. Kúpna cena - kúpna cena Auta, ktorú si Zmluvné strany dohodli v Zmluve.

4. Prevzatie Auta - okamih, kedy je Kupujúcemu odovzdané Auto, ktorý ho preberie do užívania na základe Zmluvy.

III. PREDMET A UZATVORENIE ZMLUVY

1. Predmetom Zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim je záväzok Predávajúceho Odovzdať Kupujúcemu Auto a záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu za Auto Kúpnu cenu. Zmluvný vzťah na základe Zmluvy sa riadi Zmluvou, VOP a ďalšími právnymi úkonmi smerujúcimi k uzavretiu a plneniu Zmluvy, ktoré Zmluvné strany uskutočnia pred uzavretím Zmluvy a/alebo počas jej plnenia a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade rozporu Zmluvy a VOP má prednosť Zmluva.

2. V prípade ak Kupujúci nevyjadrí svoj nesúhlas s VOP v zmysle predchádzajúceho odseku, má sa za to, že Kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil, týmto porozumel a vyjadruje s nimi svoj súhlas.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k Autu prechádza na Kupujúceho až po zaplatení Kúpnej ceny v plnej výške.

IV. ODOVZDANIE AUTA

1. Tak ako sa Zmluvné strany dohodli v Zmluve, Predávajúci odovzdá Auto Kupujúcemu spolu s príslušenstvom, do 24 hodín po zaplatení Kúpnej ceny v plnej výške.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú pri odovzdaní Auta spísať preberací protokol, ktorý tvorí prílohu k týmto VOP.

3. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, odovzdanie Auta sa uskutoční v mieste sídla Predávajúceho, v čase určenom Predávajúcim, ktorý Predávajúci oznámi Kupujúcemu bezodkladne po zaplatení Kúpnej ceny v plnej výške. V prípade ak bude čas určený Predávajúcim Kupujúcemu nevyhovujúci, Kupujúci navrhne Predávajúcemu iný čas, ktorý si odsúhlasí s Predávajúcim.

4. Kupujúci je povinný Auto pri jeho preberaní riadne obhliadnuť a prípadné vady Auta zaznačiť do preberacieho protokolu. V prípade, že v preberacom protokole takéto vady zaznačené nebudú, má sa za to, že Auto pri jeho odovzdaní nemalo vady, ktoré je možné obhliadkou Auta zistiť.

5. V prípade omeškania Predávajúceho s odovzdaním Auta o viac ako 3 kalendárne dni má Kupujúci právo na odstúpenie od tejto Zmluvy a vrátenie zaplatenej Kúpnej ceny. V prípade, že Auto nie je odovzdané včas z dôvodov tzv. vyššej moci, Predávajúci nezodpovedá za takéto omeškanie s odovzdaním Auta.

6. Kupujúci je povinný po dohode s Predávajúcim na mieste a čase prevzatia Auta, Auto prevziať, alebo zabezpečiť jeho prevzatie v mene a na účet Kupujúceho, pričom Kupujúci zodpovedá za prevzatie Auta inou osobou tak, ako keby Auto prevzal sám. V prípade ak si Kupujúci auto neprevezme z dôvodov na strane Kupujúceho, Kupujúcemu môžu byť Predávajúcim účtované náklady spojené so skladovaním Auta, ako škoda, ktorá tým Predávajúcemu vznikla. To neplatí ak Kupujúci písomne včas odstúpi od Zmluvy.

7. Od dátumu prevzatia Auta Kupujúcim prechádza nebezpečenstvo škody na Aute z Predávajúceho na Kupujúceho a stáva sa prevádzkovateľom Auta.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu vo výške a spôsobom určeným v Zmluve.

2. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú pripísaním peňažných prostriedkov tvoriacich Kúpnu cenu v plnej výške na bankový účet Predávajúceho.

3. V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením Kúpnej ceny, alebo jej časti, má Predávajúci právo na odstúpenie od Zmluvy.

4. V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením Kúpnej ceny o viac ako 7 kalendárnych dní má Predávajúci okrem práva na odstúpenie od tejto zmluvy aj nárok na zmluvnú pokutu proti Kupujúcemu vo výške 10 % z Kúpnej ceny. Zmluvná pokuta je splatná na základe žiadosti Predávajúceho Kupujúcemu o zaplatenie zmluvnej pokuty. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty odstúpením od Zmluvy nezaniká.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI

1. Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu Auto s potrebnými informáciami a dokladmi, v stave spôsobilom na obvyklé užívanie.

2. Predávajúci je povinný vykonať odhlásenie Auta z príslušnej evidencie vozidiel v prospech Kupujúceho bez zbytočného odkladu po odovzdaní Auta Kupujúcemu.

3. Predávajúci je zároveň povinný poskytnúť Kupujúcemu potrebnú súčinnosť pri prepise zmien vlastníckeho práva k Autu v príslušnej evidencii vozidiel.

4. Kupujúci je povinný vykonať prepis Auta v príslušnej evidencii vozidiel bez zbytočného odkladu po doručení príslušných dokumentov od Predávajúceho.

VII. STAV PREDMETU KÚPY A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Kupujúci vyhlasuje, že Predávajúci ho oboznámil s technickým stavom vozidla a stavom opotrebenia. Ďalej vyhlasuje, že je mu stav Auta dobre známy, že si Auto riadne prehliadol a že Auto kupuje v stave v akom "stojí a leží".

2. Pre zamedzenie pochybnostiam Zmluvné strany vyhlasujú a vzájomne si potvrdzujú, že Auto je používané a preto Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté použitím, alebo opotrebením Auta a Kúpna cena tak zodpovedá stavu Auta.

3. Nakoľko je Auto použitá vec, Predávajúci zodpovedá za vady Auta v zmysle Občianskeho zákonníka, len v dobe 12 mesiacov od odovzdania Auta. Kupujúci si je vedomý toho, že vzhľadom na to, že Auto je použitá vec, Predávajúci v rámci zodpovednosti za vady nezodpovedá za vady celkového Auta, to znamená že nezodpovedá za všetky jednotlivé časti a súčiastky Auta. Predávajúci zároveň nezodpovedá za vady, o ktorých bol Kupujúci pred uzatvorením Zmluvy informovaný, alebo za vady, ktoré boli zjavné a o ktorých Kupujúci musel pri prevzatí Auta vedieť. Zodpovednosť za vzniknuté vady sa posudzuje individuálne, jednotlivo podľa druhu vady, pričom je na odbornom posúdení, či Predávajúci za vadu zodpovedá alebo nie.

VIII. REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Reklamačný poriadok opisuje postup, akým spôsobom postupovať pri reklamácií - uplatnení zodpovednosti za vady Auta - záruke, nadobudnutého od Predávajúceho.

2. Ako doklad o záruke vystavuje Predávajúci ku každému zakúpenému Autu nákupný doklad (faktúru), so zákonom požadovanými údajmi pre uplatnenie záruky. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia Auta Kupujúcim.

3. Záruka sa nevzťahuje na vady, o ktorých bol Kupujúci pred uzatvorením Zmluvy informovaný, alebo na vady, ktoré boli zjavné a o ktorých Kupujúci musel vedieť pri prevzatí Auta, ako aj za vady, ktoré vznikli v dôsledku používania alebo opotrebenia Auta.

4. V prípade, ak sa na Aute vyskytne vada, Kupujúci je povinný bezodkladne o tom písomne, alebo elektronicky informovať Predávajúceho na jeho kontaktných adresách (ďalej aj ako "reklamácia", alebo "uplatnenie reklamácie") a Auto bezodkladne zabezpečiť tak, aby nedošlo k zväčšeniu takejto vady. V opačnom prípade Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením týchto povinností a zaniká jeho prípadný nárok na bezplatnú opravu Auta. Kupujúci je po uplatnení reklamácie povinný sprístupniť Auto, na mieste dohodnutom s Predávajúcim, inak v mieste sídla Predávajúceho, za účelom zistenia príčin vady Auta a odstránenia tejto vady. Kupujúci je povinný strpieť nemožnosť používania Auta počas zisťovania príčin a povahy vady Auta a počas opravy Auta.

5. V prípade, ak sa počas záruky vyskytne na Aute vada, za ktorú zodpovedá Predávajúci, je Predávajúci povinný na svoje náklady vadu Auta odstrániť tak, aby bolo Auto spôsobilé na obvyklé užívanie, ktoré vyplýva z povahy Auta, prípadne Kupujúcemu namiesto odstránenia vady Auta, poskytnúť zľavu z Kúpnej ceny Auta.

6. Konanie v ktorom sa vybavuje reklamácia, začína dňom preukázateľného uplatnenia vád, za splnenia vyššie uvedených podmienok a musí byť ukončené najneskôr do 30 dní od jeho začatia. Ak k prevzatiu Auta Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa prevzatia Auta Predávajúcim.

7. Pri uplatnení reklamácie musí byť Kupujúcemu vydané potvrdenie a Kupujúci musí byť poučený o svojich právach. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, musí byť takéto potvrdenie doručené Kupujúcemu ihneď, resp. bez zbytočného odkladu.

8. Kupujúci, je povinný poskytnúť Predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť pre vybavenie reklamácie. V opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom Kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

9. V konaní po uplatnení reklamácie, v rámci zhodnotenia technického stavu Auta sa okrem iného posudzuje, či za vadu Auta zodpovedá Predávajúci a určuje sa spôsob odstránenia vady. V prípade ak sa v rámci tohto konania preukáže, že za vadu zodpovedá Predávajúci, vada bude odstránená bez zbytočného odkladu na náklady Predávajúceho, najneskôr tak, aby bolo konanie v ktorom sa vybavuje reklamácia ukončené

najneskôr do 30 dní od jeho začatia. V prípade ak sa v rámci tohto konania preukáže, že za vadu Predávajúci nezodpovedá, Predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup.

10. Po ukončení konania v ktorom sa vybavuje reklamácia, musí byť Kupujúcemu vydané potvrdenie o vybavení reklamácie a Auto.

11. V prípade, ak Kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim a obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, alebo sa Kupujúci domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva a Predávajúci odpovedal na takúto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého si Kupujúci vyberie.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Vymedzenie základných pojmov:

i. Právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov je najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako "Nariadenie").

ii. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

iii. Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

iv. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

v. Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov

2. Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov zo Zmluvy je spoločnosť RMG cars, s. r. o., so sídlom Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO: 52 151 786, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, oddiel Sro, vložka č. 71835/L, DIČ: 2120971875, IČ DPH: SK2120971875, e-mail: info@rmgcars.sk, tel.: +421 908 278 122.

3. Právnym základom, na základe ktorého Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutej osoby, je Zmluva s VOP. Teda uzatvorením Zmluvy je Predávajúci oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby. V predzmluvných vzťahoch je právnym základom Predávajúceho oprávnený záujem Predávajúceho.

4. Účelom spracúvania osobných údajov Predávajúcim je plnenie Zmluvy, na základe ktorej Predávajúci plní povinnosti voči Kupujúcemu. Teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné k tomu, aby mohli byť Predávajúcim splnené povinnosti voči Kupujúcemu na základe Zmluvy.

5. Príjemcom osobných údajov dotknutej osoby je Predávajúci a v nevyhnutnom rozsahu aj osoba poskytujúca služby vedenia účtovníctva Predávajúceho.

6. Doba počas ktorej sa spracúvajú osobné údaje je doba trvania záruky a 6 mesiacov po ukončení záruky.

7. Dotknutá osoba má právo požadovať od Predávajúceho najmä:

• prístup k jej osobným údajom (čl. 15 Nariadenia)

• opravu jej osobných údajov (čl. 16 Nariadenia)

• prenosnosť osobných údajov (čl. 20 Nariadenia)

• obmedzenie spracúvania jej osobných údajov (čl. 18 Nariadenia)

• výmaz jej osobných údajov (čl. 17 Nariadenia)

• ako má aj právo namietať spracúvanie jej osobných údajov (čl. 21 Nariadenia).

8. Dotknutá osoba má aj právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov odvolať a tiež podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na príslušnom Úrade na ochranu osobných údajov.

9. Poskytovanie osobných údajov od dotknutej osoby je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie a plnenie Zmluvy.

10. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na účel oprávnených záujmov Predávajúceho. Predávajúci nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

11. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

12. Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť svoje právo namietať e-mailom info@rmgcars.sk, alebo písomne, na kontaktné adresy Predávajúceho.

X. DORUČOVANIE

1. Akékoľvek informácie, oznámenia, dokumenty sa medzi Zmluvnými stranami doručujú v písomnej forme, alebo elektronicky, ak nie je písomná forma vyžadovaná právnymi predpismi, a to na kontaktnú adresu Kupujúceho uvedenú v Zmluve, a na kontaktné adresy Predávajúceho uvedené v týchto VOP. Elektronicky sa rozumie e-mailom.

2. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na inej forme doručovania, ktorá musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

3. V prípade doručovania doporučenou zásielkou sa zásielka považuje doručená dňom jej prevzatia, alebo posledným dňom odbernej lehoty určenej na jej vyzdvihnutie.

4. V prípade doručovania obyčajnou zásielkou sa zásielka považuje za doručenú 5. dňom po jej odoslaní.

5. V prípade doručovania e-mailom, alebo prostredníctvom elektronického účtu sa zásielka považuje za doručenú 2. dňom po jej odoslaní.

6. Zásielka sa považuje za doručenú aj dňom, kedy ju ktorákoľvek zo Zmluvných strán odmietne prevziať, alebo dňom, ktorým je na zásielke vyznačená poznámka s významom, že adresát je neznámy a tento neoznámi druhej Zmluvnej strane vopred správnu adresu.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Kupujúci vyhlasuje, že sa s týmito VOP pred uzatvorením Zmluvy oboznámil, porozumel im v celom rozsahu a na znak súhlasu s týmito VOP, uzatvára Zmluvu.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená, Zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ani v omyle, že Zmluva je určitým a zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle byť ňou viazaný.

3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.09.2021. RMG cars, s. r. o.