Všeobecné obchodné podmienky - Podnikateľ

25.11.2021

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako "VOP"), upravujú podmienky uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou RMG cars, s. r. o., so sídlom Kamenná 8422/25A, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 52 151 786, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, oddiel Sro, vložka č. 71835/L, DIČ: 2120971875, IČ DPH: SK2120971875, e-mail: info@rmgcars.sk, tel.: +421 908 278 122 (ďalej ako "Predávajúci") a kupujúcim (ďalej ako "Kupujúci"), na základe kúpnej zmluvy k motorovému vozidlu, uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej ako "Zmluva"), pričom sú jej neoddeliteľnou súčasťou. V prípade, že Kupujúci pri uzatváraní a plnení Zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, považuje sa za podnikateľa. Predávajúci a Kupujúci sa ďalej spoločne označujú ako "Zmluvné strany" a každý jednotlivo ako "Zmluvná strana".

2. Vzťahy neupravené týmito VOP a Zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. . 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj inými súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

II. DEFINÍCIA NIEKTORÝCH POJMOV

1. Auto - predmet Zmluvy, ktorým je motorové vozidlo, špecifikované v Zmluve, ktoré si Kupujúci pred uzatvorením Zmluvy obhliadol a o ktorom bol pred uzatvorením Zmluvy Predávajúcim informovaný a to najmä o jeho podstatných vlastnostiach a stave tohto motorového vozidla, pričom Kupujúci týmto výslovne potvrdzuje, že Predávajúci mu pred uzatvorením Zmluvy umožnil obhliadku Auta a skúšobnú jazdu s Autom, za účelom oboznámenia sa s vlastnosťami a stavom Auta.

2. Podnikateľ - fyzická, alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní Zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

3. Kúpna cena - kúpna cena Auta, ktorú si Zmluvné strany dohodli v Zmluve.

III. PREDMET A UZATVORENIE ZMLUVY

1. Predmetom Zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim je záväzok Predávajúceho previesť na Kupujúceho výlučné vlastnícke právo k Autu a Auto Kupujúcemu dodať a Kupujúci sa zaväzuje Auto prevziať a za Auto zaplatiť Kúpnu cenu. Zmluvný vzťah na základe Zmluvy sa riadi Zmluvou, VOP a ďalšími právnymi úkonmi smerujúcimi k uzavretiu a plneniu Zmluvy, ktoré Zmluvné strany uskutočnia pred uzavretím Zmluvy a/alebo počas jej plnenia a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade rozporu Zmluvy a VOP má prednosť Zmluva.

2. V prípade ak Kupujúci nevyjadrí svoj nesúhlas s VOP v zmysle predchádzajúceho odseku, má sa za to, že Kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil, týmto porozumel a vyjadruje s nimi svoj súhlas.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k Autu prechádza na Kupujúceho až po zaplatení Kúpnej ceny v plnej výške.

IV. DODANIE AUTA

1. Tak ako sa Zmluvné strany dohodli v Zmluve, Predávajúci dodá Auto Kupujúcemu spolu s príslušenstvom, do 24 hodín po zaplatení Kúpnej ceny v plnej výške.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú pri dodaní Auta spísať preberací protokol, ktorý tvorí prílohu k týmto VOP.

3. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, dodanie Auta sa uskutoční v mieste sídla Predávajúceho, v čase určenom Predávajúcim, ktorý Predávajúci oznámi Kupujúcemu bezodkladne po zaplatení Kúpnej ceny v plnej výške. V prípade ak bude čas určený Predávajúcim Kupujúcemu nevyhovujúci, Kupujúci navrhne Predávajúcemu iný čas, ktorý si odsúhlasí s Predávajúcim.

4. Kupujúci je povinný Auto pri jeho preberaní riadne obhliadnuť a prípadné vady Auta zaznačiť do

preberacieho protokolu. V prípade, že v preberacom protokole takéto vady zaznačené nebudú, má sa za

to, že Auto pri jeho odovzdaní nemalo vady, ktoré je možné obhliadkou Auta zistiť.

5. Kupujúci je povinný Auto prevziať, alebo zabezpečiť jeho prevzatie v mene a na účet Kupujúceho, pričom

Kupujúci zodpovedá za prevzatie Auta inou osobou tak, ako keby Auto prevzal sám. V prípade ak si Kupujúci

auto neprevezme z dôvodov na strane Kupujúceho, Kupujúcemu môžu byť Predávajúcim účtované náklady

spojené so skladovaním Auta, ako škoda, ktorá tým Predávajúcemu vznikla.

6. Od dátumu dodania Auta Kupujúcemu prechádza nebezpečenstvo škody na Aute z Predávajúceho na

Kupujúceho a stáva sa prevádzkovateľom Auta.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu vo výške a spôsobom určeným v Zmluve.

2. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú pripísaním peňažných prostriedkov tvoriacich Kúpnu cenu v plnej

výške na bankový účet Predávajúceho.

3. V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením Kúpnej ceny, alebo jej časti, má Predávajúci právo na

odstúpenie od Zmluvy.

4. V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením Kúpnej ceny o viac ako 7 kalendárnych dní má Predávajúci

okrem práva na odstúpenie od tejto zmluvy aj nárok na zmluvnú pokutu proti Kupujúcemu vo výške 10 % z

Kúpnej ceny. Zmluvná pokuta je splatná na základe žiadosti Predávajúceho Kupujúcemu o zaplatenie

zmluvnej pokuty. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty odstúpením od Zmluvy nezaniká.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI

1. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu Auto s potrebnými informáciami a dokladmi, v stave spôsobilom

na obvyklé užívanie.

2. Predávajúci je povinný vykonať odhlásenie Auta z príslušnej evidencie vozidiel v prospech Kupujúceho bez

zbytočného odkladu po dodaní Auta Kupujúcemu.

3. Kupujúci je povinný vykonať prihlásenie Auta v príslušnej evidencii vozidiel bez zbytočného odkladu po

doručení príslušných dokumentov od Predávajúceho.

4. Zmluvné strany sú povinné navzájom si poskytnúť potrebnú súčinnosť pri prepise zmien vlastníckeho práva k

Autu v príslušnej evidencii vozidiel.

VII. STAV PREDMETU KÚPY A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Kupujúci vyhlasuje, že Predávajúci ho oboznámil s technickým stavom vozidla a stavom opotrebenia. Ďalej

vyhlasuje, že je mu stav Auta dobre známy, že si Auto riadne prehliadol a že Auto kupuje v stave v akom

"stojí a leží".

2. Pre zamedzenie pochybnostiam Zmluvné strany vyhlasujú a vzájomne si potvrdzujú, že Auto je používané a

preto Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté použitím, alebo opotrebením Auta, nezodpovedá za

všetky jednotlivé časti a súčiastky Auta, nezodpovedá za vady, o ktorých bol Kupujúci pred uzatvorením

Zmluvy informovaný, alebo za vady, ktoré boli zjavné a o ktorých Kupujúci musel pri prevzatí Auta vedieť.

3. Zodpovednosť za vady sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

VIII. DORUČOVANIE

1. Akékoľvek informácie, oznámenia, dokumenty sa medzi Zmluvnými stranami doručujú v písomnej forme, alebo elektronicky, ak nie je písomná forma vyžadovaná právnymi predpismi, a to na kontaktnú adresu Kupujúceho uvedenú v Zmluve, a na kontaktné adresy Predávajúceho uvedené v týchto VOP. Elektronicky sa rozumie e-mailom.

2. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na inej forme doručovania, ktorá musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

3. V prípade doručovania doporučenou zásielkou sa zásielka považuje doručená dňom jej prevzatia, alebo posledným dňom odbernej lehoty určenej na jej vyzdvihnutie.

4. V prípade doručovania obyčajnou zásielkou sa zásielka považuje za doručenú 5. dňom po jej odoslaní.

5. V prípade doručovania e-mailom, alebo prostredníctvom elektronického účtu sa zásielka považuje za doručenú 2. dňom po jej odoslaní.

6. Zásielka sa považuje za doručenú aj dňom, kedy ju ktorákoľvek zo Zmluvných strán odmietne prevziať, alebo dňom, ktorým je na zásielke vyznačená poznámka s významom, že adresát je neznámy a tento neoznámi druhej Zmluvnej strane vopred správnu adresu.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Kupujúci vyhlasuje, že sa s týmito VOP pred uzatvorením Zmluvy oboznámil, porozumel im v celom rozsahu a na znak súhlasu s týmito VOP, uzatvára Zmluvu.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená, Zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ani v omyle, že Zmluva je určitým a zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle byť ňou viazaný.

3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.09.2021. RMG cars, s. r. o.